Algemene voorwaarden.

Download hiernaast de voorwaarden.

 

Algemene leveringsvoorwaarden Dolfa
Versie 2018
1. Definities
1. Afnemer: iedere partij die met Dolfa in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2. Afroeporder: een overeenkomst (order), waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de Afnemer.
3. Dolfa: de heer A.J. Vieregge, handelende onder de naam ‘Dolfa handelsonderneming’, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01134186.
2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
1. Alle door Dolfa uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Dolfa worden herroepen.
2. Dolfa heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Dolfa is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4. Een overeenkomst tussen Dolfa en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Dolfa een leesbaar en reproduceerbaar elektronisch bericht (zoals een e-mail) van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Dolfa, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Dolfa dan wel wanneer Dolfa (of een Derde namens Dolfa) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
5. De algemene voorwaarden van de Afnemer worden door Dolfa uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Dolfa en de Afnemer.
7. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
8. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
9. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
10. Dolfa heeft het recht haar aanbod te herroepen resp. de overeenkomst te ontbinden, indien haar kredietverzekeraar geen of geen volledige dekking wil verlenen voor de Afnemer en/of de betreffende overeenkomst. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.
11. Een samengestelde offerte of order verplicht Dolfa niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
12. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Dolfa zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.
13. Dolfa heeft nooit de verplichting om door de Afnemer gegevens orders (bestellingen) te accepteren en Dolfa houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien Dolfa en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Dolfa en/of Dolfa en de Afnemer (een) overeenkomst(en) hebben gesloten betreffende het gebruik van concepten van Dolfa door de Afnemer voor (on)bepaalde tijd.
14. Bij het gebruik van de producten van Dolfa, kan er kleurverschil optreden. Dolfa is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opgetreden kleurverschillen, tenzij het opgetreden kleurverschil aan het handelen van Dolfa te wijten is en ook aan Dolfa kan worden toegerekend. Kleurverschillen in bijvoorbeeld voegwerk worden vaak veroorzaakt door chargematige variaties in waterdosering en wisselingen in mengtijden. Wanneer verschillende productiecharges door elkaar worden gebruikt, kan dat ook kleurverschil opleveren. Dit zijn twee voorbeelden van opgetreden kleurverschillen die niet aan het handelen van Dolfa te wijten zijn en ook niet aan Dolfa kunnen worden toegerekend. De Afnemer dient zich voorafgaand aan de overeenkomst voor eigen rekening goed te laten informeren over de wijze van bestellen van de producten (informatie over productiecharges e.d.) en de toepassing van de producten. Zo dient de Afnemer in dat kader vooraf kennis te nemen van de door Dolfa gepubliceerde instructies, zoals op de website van Dolfa, en deze instructies na te leven.
3. Uitvoering, levering en risico
1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Dolfa zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
2. Indien is overeengekomen dat Dolfa zorg draagt voor transport en de Afnemer de producten tijdens transport door Dolfa wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Dolfa overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
3. Indien de Afnemer de producten zelf wenst te verzekeren zal Dolfa de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
4. Indien is overeengekomen dat Dolfa zorg draagt voor transport zal de Afnemer aan Dolfa alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.
5. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Dolfa gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Indien de Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Dolfa gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens de Afnemer te verkopen tegen een door Dolfa te bepalen redelijke prijs. Dolfa is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
7. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Dolfa, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
9. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
10. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Dolfa met betrekking tot opslag van de door Dolfa geleverde producten opvolgen.
11. Dolfa heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Dolfa of de door Dolfa ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Dolfa nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
13. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Dolfa verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in
Algemene leveringsvoorwaarden Dolfa – versie 2018 Pagina 2 van 5
het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Dolfa ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Dolfa, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
14. Dolfa zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
16. De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
a. het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
b. de door de Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Dolfa geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
c. de door de Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
d. de in- en verkoop van zaken.
4. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Dolfa naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dolfa geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Dolfa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Dolfa of van derden waarvan Dolfa op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Dolfa.
3. Dolfa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dolfa zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen
1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Dolfa, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Dolfa aan de Afnemer krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Dolfa onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Dolfa aanwijst en waarvan Dolfa middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Dolfa afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De door of namens Dolfa verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Dolfa en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Dolfa geretourneerd.
6. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Dolfa in euro’s, exclusief b.t.w., exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Dolfa worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3. Dolfa is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Dolfa. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.
7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Dolfa verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Dolfa (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Al hetgeen de Afnemer aan Dolfa verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Betalingen dienen te geschiedden in euro’s.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Dolfa een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Dolfa heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.
Algemene leveringsvoorwaarden Dolfa – versie 2018 Pagina 3 van 5
7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Dolfa te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Dolfa uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
8. Dolfa heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Dolfa te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is Dolfa gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van Dolfa en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Dolfa op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
9. Dolfa heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
8. Garantie en vrijwaring
1. De door Dolfa te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Dolfa is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
3. De Afnemer vrijwaart Dolfa voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
4. De Afnemer vrijwaart Dolfa voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
5. De Afnemer dient Dolfa te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze verplichting geldt ook indien Dolfa in bulkverpakking levert aan de Afnemer.
6. Indien de Afnemer de producten voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Dolfa voor alle schade die Dolfa mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.
7. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Dolfa geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
8. In alle gevallen waarin Dolfa een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
9. Dolfa kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
10. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Dolfa, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Dolfa is nagekomen en nakomt.
11. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Dolfa gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Dolfa onder deze garantiebepaling op.
12. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
13. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden;
b. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Dolfa, de leverancier van Dolfa en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage;
d. de zaken niet zijn aangebracht in de daarvoor bestemde ruimte(s);
e. er niet afdoende beschermende maatregelen zijn aangebracht;
f. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
g. er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak, zoals (maar niet uitsluitend);
- scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten;
- beschadigingen/krassen of afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door zand, grid e.d. of overige schurend materiaal;
h. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken
i. er sprake is van gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie);
j. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
k. er sprake is van onjuiste opslag. Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen omstandigheden van buiten waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht.
l. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, chemische dampen, trillingen, ultraviolet licht of buitengewone temperatuur.
14. Een door Dolfa gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Dolfa in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.
15. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
16. Indien de leverancier van Dolfa of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Dolfa of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Dolfa stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Dolfa of fabrikant. Indien de leverancier van Dolfa of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Dolfa of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Dolfa stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Dolfa of fabrikant.
17. De Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Dolfa geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Dolfa, de leverancier van Dolfa en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart Dolfa voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
18. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.
9. Controle producten en reclametermijn
1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de
Algemene leveringsvoorwaarden Dolfa – versie 2018 Pagina 4 van 5
controle, maar uiterlijk 3 dagen na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Dolfa te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Dolfa, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Dolfa mede te delen.
3. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Dolfa van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Dolfa en dat tijdig en op de juiste wijze aan Dolfa is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Dolfa de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Dolfa, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Dolfa) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
6. Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Dolfa en dat tijdig en op de juiste wijze aan Dolfa is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Dolfa de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Dolfa) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Dolfa, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.
8. Reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.
10. Opschorting en ontbinding
1. Dolfa behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Dolfa is nagekomen. Onder opschorting door Dolfa wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Afnemer en de gebruikers tot de Toepassingen en het offline halen van de Toepassingen.
2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Dolfa gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Dolfa) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Dolfa toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.
11. Intellectuele eigendomsrechten en verpakkingseisen
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Dolfa de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
2. De Afnemer is uitsluitend bevoegd het merk Dolfa of andere aan Dolfa toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van producten van Dolfa in door Dolfa gelabelde verpakkingen.
3. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden het merk Dolfa of andere aan Dolfa toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van Dolfa in door Dolfa gelabelde verpakkingen.
4. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Dolfa verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Dolfa voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
5. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Dolfa inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Dolfa toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Dolfa daarvan direct op de hoogte te stellen.
6. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Dolfa toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Dolfa in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
7. De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Dolfa.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de producten van Dolfa te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door Dolfa aan de Afnemer worden geleverd en schriftelijk overeengekomen is dat de producten door de Afnemer mogen worden (her)verpakt in een verpakking van de Afnemer. De Afnemer dient, voor al haar onder private label verkochte en nog te verkopen producten, te allen tijde door middel van de betreffende batch nummers aan te kunnen tonen uit welke zending van Dolfa deze afkomstig zijn en dit op eerste verzoek van Dolfa aan haar kenbaar te maken.
12. Administratie
1. De Afnemer dient te allen tijde een juiste administratie te voeren van alle door Dolfa geleverde producten waarbij in ieder geval per zending wordt bijgehouden aan wie de producten zijn verkocht. De Afnemer dient deze administratie op eerste verzoek van Dolfa kosteloos aan Dolfa te verschaffen.
13. Aansprakelijkheid
1. Dolfa is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Dolfa niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Dolfa in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien Dolfa wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
Algemene leveringsvoorwaarden Dolfa – versie 2018 Pagina 5 van 5
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.
4. In geval van aansprakelijkheid is Dolfa uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dolfa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dolfa toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. Dolfa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dolfa of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Dolfa daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. Indien Dolfa zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.
9. Afnemer zal Dolfa vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Dolfa daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.
10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in art. 8.
14. Recall
1. De Afnemer zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Dolfa geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Dolfa.
2. Op verzoek van Dolfa zal de Afnemer een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Dolfa geleverde producten. Dolfa zal in dat geval de, hiermee samenhangende, in redelijkheid gemaakte, kosten van de Afnemer vergoeden.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dolfa partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Dolfa en de Afnemer. Het staat echter Dolfa vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Dolfa en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

 

Of download ze hier:

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden downloaden in PDF formaat.

7562-Algemene voorwaarden Dolfa versie 2018