Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dolfa Handelsonderneming,
JD vd veenstraat 9 9672AD Winschoten

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
o Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
o Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop;
o Verkoper: Dolfa Handelsonderneming,
o Koper: de wederpartij van verkoper;
o Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;
o Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening en modelrecht en/of octrooirecht;
o Private label: alle producten al dan niet gebaseerd op een of meerdere van koper afkomstig(e) monster(s) en/oftekening(en) en/of fotos die door verkoper alleen op basis van diens materialen worden vervaardigd maar die door verkoper wel (moeten) worden voorzien van het label/merk(teken) van de koper;
o Label/merk(teken): een van de koper afkomstig en/of door deze voorgeschreven in en/of aan en/of op het door koper gekochte product te verwerken herkenningsteken en/of -woord en/of afbeelding.

OFFERTES
1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
1.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product heeft verstrekt.

ORDERS
2. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/ofverkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

AFROEP EN AFNAME
3.1 Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn.
3.2 Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, aanvangende de eerste werkdag volgende op de werkdag waarop de schriftelijke afroep door de verkoper is ontvangen. Wanneer in de order of orderbevestiging het tijdstip is aangegeven, waarop de zaken voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer af de zaken kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan de levering echter reeds vóór het bedoelde tijdstip plaatsvinden.
3.3 In geval van niet tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele afroeptermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgende op die waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot afroep is ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een fatale termijn is overeengekomen.
3.4 In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn verlengd C.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen, behalve indien de order betrekking heeft op zaken, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.
3.5 In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan de verkoper de zaken aan de koper leveren dan wel de zaken voor rekening en risico van de koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de zaken geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van die levering, aan de koper schriftelijk kennis te worden gegeven.
3.6 Indien de koper de afname der zaken weigert, kan de verkoper overgaan tot opslag van de zaken op de wijze en met de gevolgen als voorzien in lid 5.

LEVERING
4.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden: a indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken; b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; c bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering op het door de koper opgegeven adres.
4.2 Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.
4.3 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

LEVERINGSTERMIJN
5.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. Indien de tijd van levering slechts is aangeduid met "spoed", "direct", "uit voorraad" ofwoorden van gelijke strekking, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 10 werkdagen zijn overeengekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de tijd van levering niet is aangeduid, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 30 werkdagen zijn overeengekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
5.2 De verkoper heeft recht op een voorleveringstermijn van 10 werkdagen, eindigende daags voor de leveringsdatum.
5.3 De verkoper heeft, behoudens het gestelde in lid 4, recht op een naleveringstermijn van 10 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringstermijn C.q. ingaande daags na de leveringsdatum.
5.4 Geen recht op een naleveringstermijn bestaat: a wanneer de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 10 werkdagen; b voor afroeporders betrekking hebbende op zaken, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.
5.5 Zaken, waarvan de levering plaatsvindt na de naleveringstermijn C.q. in de gevallen bedoeld in lid 4 na de leveringsdatum C.q. na de leveringstermijn, kunnen door de koper worden geweigerd, dan wel binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten worden teruggezonden bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de zaken te hebben aanvaard.
5.6 De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de verkoper na afloop van de naleveringstermijn C.q. indien geen recht op een naleveringstermijn bestaat, na de leveringsdatum C.q. na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen 6 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft.
5.7 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien ofvoorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn C.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van de verkoper dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de koper dan wel van opschorting der levering in de gevallen, bedoeld in artikel 7 lid 2 e.v. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding. Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing, indien de koper vóór afloop van bedoelde termijn van 3 maanden nakoming dan welontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding conform lid 6 heeft gevorderd.

KLACHTEN
6.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid van een leverantie.
6.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
6.3 Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.
6.4 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
6.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte oftechnisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren,maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
6.6 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaats vindt: a indien de klacht betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum C.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen; b indien de klacht betrekking heeft op gebreken als bedoeld in lid 3 : binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 45 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 45 werkdagen na de leveringsdatum C.q. na afloop van de leveringstermijn.

6.7 Bestel de kleurstof voor een project altijd in één levering en gebruik altijd een kleurstof van dezelfde chargenummer om kleurverschillen te voorkomen. Bij verschillende charge nummers de kleurstof doorelkaar mengen. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid aanmaakwater. bij voegwerk,  oppervlakken zoveel mogelijk door dezelfde voeger uitvoeren. Dolfa handelsonderneming is niet aansprakelijk voor kleurverschillen bij gebruik van verschillende chargenummers. 

BETALING
7.1 Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd. De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen. Bij niet tijdige betaling zal de koper in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling dan ook uitblijft, is de koper in verzuim.
7.2 De verkoper heeft tegenover de koper die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten; b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijfbestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of be werking nodig is; c de desbetreffende koopovereenkomst geheel ofvoor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring; d één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel ofvoor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring. Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst( en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
7.3 Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/ofverkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2 7.4 Indien de koper in verzuim is, is de koper de wettelijke rente ex artikel 6: 119 A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Voorts is de koper die in verzuim is buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van het "Rapport Voorwerk II".

EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde ofte leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan: a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken; b de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden; c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
8.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
8.4 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen gevallaten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

OVERMACHT
9.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
9.2 De verkoper resp. de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
9.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
9.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
9.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum oftermijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. I

NTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN PRIVATE LABEL
10.1 Verkoper garandeert, dat hij met de door hem aan koper verkochte producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
10.2 De in lid Lomschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor producten die geheel of gedeeltelijk conform specificaties/tekeningen/fotos van de koper zijn of moe ten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
10.3 Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/oftekeningen, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/oftekeningen.
10.4 Indien er m.b.t. private label zaken sprake is van een gerechtvaardigde klacht waarbij de gereclameerde zaken niet conform artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden hersteld dan wel vervangen kunnen worden, heeft verkoper het recht deze producten aan derden te verkopen onder gehoudenheid van algehele verwijdering van het label/merk(teken) van koper dan wel, indien verwijdering van label/merk(teken) niet mogelijk is zonder de gereclameerde producten hierdoor te beschadigen, het recht deze producten 1 jaar na constatering van de klacht voorzien van het label/merk(teken) van koper aan derden te verkopen.
10.5 Indien verkoper koper label/merk(teken)loze producten gebaseerd op van koper afkomstige monsters en/oftekeningen heeft verkocht, garandeert koper dat hij met deze monsters etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
10.6 Indien er m.b.t. deze label/merk(teken)loze producten sprake is van een gerechtvaardigde klacht waarbij deze zaken niet conform artikel 6 lid 6 van deze voorwaarden hersteld dan wel geremplaceerd kunnen worden, heeft verkoper het recht deze zaken aan derden te verkopen.

 

AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden ofte lijden schade, van welke aard en lof omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de koopovereenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de verkoper. Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
11.2 Indien de verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

BELASTINGEN
12.1 In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van koper.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Meer informatie?

Wilt u ergens meer over weten? Of wilt u in contact komen met ons? Vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.