Problemen en tips

Kleurverschillen in de gevel

Diagnose

Als bij het voegen van een en dezelfde productiecharge gebruik gemaakt is, worden kleurverschillen in het voegwerk bijna altijd veroorzaakt door chargematige variaties in waterdosering en wisselingen in mengtijden. Als verschillende productiecharges door elkaar gebruikt worden kan dat ook kleurverschil opleveren.

Oplossing

Meng in één keer het totale voegmortel voor het totale bouwproject . Als er achteraf toch een extra charge geproduceerd moet worden, breng deze nieuwe productiecharge dan zoveel mogelijk aan in gevelvlakken die niet aaneengesloten zijn met het eerder gevoegde geveldelen. Hanteer vervolgens altijd dezelfde waterdosering en mengtijd.

Verwerking

Voor een optimaal resultaat is het natuurlijk belangrijk dat u de mortel op de juiste manier verwerkt. Dolfa heeft voor u een aantal tips een rijtje gezet.

De metselspecie dient zodanig te zijn uitgekrabd dat een rechthoekige doorsnede aanwezig is. De uitkrabdiepte dient minimaal 10 mm te bedragen of zoveel dieper als de voeg verdiept wordt uitgevoerd.

De mortelresten en stofdeeltjes die achtergebleven zijn na het uitkrabben van de metselspecie, dienen volledig verwijderd te worden. Stof en mortelresten veroorzaken slechte hechting van de voegspecie en bemoeilijken het aandrukken van de voegspecie door de voeger. Het verwijderen van stof en mortelresten kan op eenvoudige wijze geschieden met behulp van een harde borstel en water.

Afzuren van metselwerk

Het afzuren van metselwerk voor het voegen is in hoge mate af te raden. Opgebrachte zuren tasten de alkaliteit van de mortel aan en bemoeilijken de hechting tussen aangetaste metselmortel en voegmortel.

Voorbevochtigen

Het metselwerk dient, voordat men met het voegen begint, te worden bevochtigd.
Afhankelijk van het zuigvermogen van de metselsteen matig dan wel sterk voorbevochtigen. Bij aanvang van het werk mag geen waterfilm en/of waterdruppels (condensdruppeltjes) op de stenen en / of de metselmortel aanwezig zijn, dit verhoogd de kans op smetten.

Mengen:

Dolfa voegmortels zijn droge mortels die alleen met schoon leidingwater gemengd mogen worden. De samenstelling van de mortelspecie mag nooit gewijzigd worden door extra toevoegingen in welke vorm dan ook.

Machinaal mengen:

Meng de voegspecie in een menger of in een kuip met een boorspindel. Zorg voor elk charge dat eenzelfde mengintensiteit aangehouden wordt. Doe eerst het water en daarna de droge mortel in de menger. Meng gedurende ca. 3 minuten totdat een homogene voegspecie ontstaat. Moeten er meerdere charges worden gemengd, houdt dan de mengtijd goed in de gaten dit ivm het kleurverschil.

Uitvoering

Aangeraden wordt tussen metselen en voegen een wachttijd van tenminste twee weken aan te houden. Voegmortels in metselwerk hebben een esthetische en een afdichtende functie.
Het gelijkmatig aanbrengen en gelijkmatig goed verdichten moet optimaal uitgevoerd worden.

Verdichting van het voegwerk kan op twee manieren worden gerealiseerd: handmatig of mechanisch. Bij handmatige verdichting is het zaak om de voegspecie goed in de voeg te drukken. Het inbrengen van de voegspecie en aandrukken met de voegspijker vergt een inspanning, die onder tijdsdruk gemakkelijk leidt tot een licht invegen van de voegspecie. De verdichting is dan vaak onvoldoende en er komt geen goede hechting tot stand. Voor goed voegwerk moet men ook de tijd nemen.

Nabehandelen

Jong voegwerk is gevoelig voor uitdroging. Dit leidt tot verlies van water dat nodig is voor de verharding van de voegmortel.

Bij sterk drogend weer (lage luchtvochtigheid en/of snijdende wind) of sterke bezonning kan het noodzakelijk zijn om het voegwerk nat te maken.

Witte uitslag

Eén van de oorzaken van witte uitslag betreft een uitslag van vrije kalk vanuit de voegmortel.

Uitslag treedt op als er sprake is van vochttransport vanuit de poriën van de voegmortel naar het metselwerkoppervlak. Uitslag van vrije kalk is te herkennen aan het lichter opkleuren van de voegen. Vrije kalk, calciumhydroxide, komt vrij tijdens de reactie van cement en water en zit verdeeld door heel de voegmortel. Door vochttransport kan deze vrije kalk vanuit de poriën zich naar het voegoppervlak verplaatsen en hierop afzetten in de vorm van fijne witte puntjes. Vooral bij harde metselstenen kan deze uitslag zelfs uitlopen over het oppervlak van het metselwerk. Dit type uitslag wordt kort na de uitvoering van het voegwerk zichtbaar.
Vrije kalk die in aanraking komt met de buitenlucht gaat verharden. Het reageert met koolzuur uit de lucht en carbonateert van calciumhydroxide naar calciumcarbonaat. Dit verharden van de vrije kalk is een normale reactie bij elk cementgebonden product.

Verminder de kans op witte uitslag door te stoppen met voegen bij hevige regenval. Bij voordurende of te verwachten regenval moet het verse voegwerk minimaal 48 uur na gereedkomen worden beschermd tegen inwatering en uitspoeling.

Meer informatie?

Wilt u ergens meer over weten? Of wilt u in contact komen met ons? Vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.